Persondatapolitik ved henvendelse via kontaktformularer


 

Alle mennesker har ret til beskyttelse af deres personoplysninger, og i Sinding Gruppen A/S (CVR-nr. 27 29 10 82) arbejder vi aktivt for at leve op til dette ansvar. Vi har derfor vedtaget denne politik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger, når du henvender dig til os via vores kontaktformularer på sindingco.dk.

Bemærk, at de oplistede personoplysninger i denne politik kan blive behandlet i forbindelse med administrationen af henvendelsen. Vi vil altid kun behandle de personoplysninger, der er nødvendige.

Kontaktformular

Ved din henvendelse via en af vores kontaktformularer på sindingco.dk kan vi indsamle følgende personoplysninger om dig:

 • navn
 • adresse
 • telefonnummer
 • e-mailadresse
 • lejemålsnummer

De indsamlede personoplysninger er nødvendige for, at vi kan registrere din henvendelse og i kommunikation med dig herom. Vores service er således afhængig af, at dine personoplysninger er korrekte og opdaterede. 

Vi vil være dataansvarlig for behandlingen af dine oplysninger.

Vi opbevarer dine personoplysninger indtil formålet med din henvendelse er afsluttet, hvorefter de slettes. Vi kan dog opbevare nogle personoplysninger i kortere eller længere tid, hvis personoplysningerne er relevante for et eventuelt senere krav, hvis det er nødvendigt for at overholde en retlig forpligtelse, som følger af dansk ret, eller hvis et retskrav skal fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Generelt

I forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger vil vi overholde den til enhver tid gældende danske persondatalovgivning. 

Vores behandling og deling af dine personoplysninger vil være begrænset til det nævnte formål eller for at opfylde eventuelle retlige forpligtelser i henhold til dansk ret. Såfremt vi ønsker at anvende dine personoplysninger til et andet formål end det, som de oprindeligt er indsamlet til, vil vi orientere dig herom og indhente dit samtykke på forhånd.

Vi har gennemført tekniske og organisatoriske foranstaltninger vedrørende fortrolighed og informationssikkerhed, der beskytter dine personoplysninger mod at blive tilintetgjort, gå tabt, ændret, uautoriseret offentliggjort, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem. I tilfælde af sikkerhedsbrud vedrørende dine personoplysninger, der kan resultere i en høj risiko for dig for diskrimination, identitetstyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Vi kan dele dine personoplysninger med tilknyttede selskaber i Sinding Gruppen A/S-koncernen. I sådanne tilfælde skal disse tilknyttede selskaber overholde vores privatlivspolitik og sikkerhedskrav.

Vi overfører ikke personoplysninger til behandling uden for EU og EØS eller en international organisation, medmindre der foreligger et lovligt overførselsgrundlag, og i så fald vil du modtage orientering herom forinden overførslen.

Vores produkter og serviceydelser er kun henvendt til personer over 18 år, og såfremt vi bliver bekendt med, at personoplysninger vedrører en identificeret eller identificerbar person under 18 år, vil de pågældende oplysninger blive slettet. 

Den hurtige udvikling vedrørende brugen af personoplysninger betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at ændre nærværende politik.

Rettigheder

Når vi behandler personoplysninger om registrerede personer, har de registrerede personer en række rettigheder i henhold til den danske persondatalovgivning. Nedenfor kan du læse om dine rettigheder, hvis vi behandler personoplysninger om dig. 

Du kan sende anmodning om en af dine rettigheder til info@sindingco.dk. I forbindelse med fremsendelse af anmodning skal du oplyse dit fulde navn samt din relation til os.

Når vi har modtaget din anmodning, undersøger vi, om vi kan identificere dig, og om betingelserne for rettigheden er opfyldt. I bekræftende fald sørger vi for, at rettigheden bliver opfyldt. 

Som udgangspunkt kan du frit og gratis benytte dig af dine rettigheder. Såfremt du beder om ekstra kopier af oplysninger, kan vi dog opkræve et gebyr herfor. Ved anmodninger, som er åbenbart grundløse eller overdrevne, kan vi også enten opkræve et gebyr for at give oplysninger eller træffe den ønskede foranstaltning eller afvise at efterkomme anmodningen. Udøvelsen af dine rettigheder må heller ikke krænke andres rettigheder og frihedsrettigheder, og vi kan derfor nægte at opfylde dine rettigheder helt eller delvist, hvis der vil være tale herom.

Du har ret til:

 • at trække samtykke tilbage
 • dataportabilitet
 • indsigt i de personoplysninger vi behandler om dig og til at få en kopi heraf
 • at få urigtige personoplysninger rettet eller suppleret hos os (ret til berigtigelse)
 • at kræve dine personoplysninger slettet hos os hvis vi ikke har gyldig grund til at opbevare dem
 • at få vores behandling af dine personoplysninger begrænset hvis vi ikke har en gyldig grund til behandlingen
 • ikke at være genstand for en automatisk behandling
 • at gøre indsigelse mod en behandling af dine personoplysninger
 • at få oplysning om alle modtagere, som vi har videregivet eller delt dine personoplysninger med, og at de pågældende modtagere underrettes om en berigtigelse, sletning eller begrænsning af dine personoplysninger, medmindre dette er umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt 
 • at klage til Datatilsynet eller indbringe en sag for domstolene, hvis du mener, at vores behandling af dine personoplysninger overtræder den danske persondatalovgivning
Artikelarkiv
Kontakt os

Tlf: 86761414


Send email
Åbningstider

mandag - fredag kl. 10-14

☎︎ 86761414