Persondata


Vi lægger stor vægt på en forsvarlig og effektiv behandling af personoplysninger, og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik.

Kontaktoplysninger

Sinding & Co. er dataansvarlig, og vi sikrer at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Sinding & Co.
Havnegade 2a
8000 Aarhus C
Tlf. 45 86761414
E-mail: Info@sindingco.dk

Behandling af personoplysninger

I forbindelse med udførelsen af vores arbejde kan vi indsamle personoplysninger om vore kunder eller dennes fysiske repræsentant. Oplysningerne er nødvendige for entydigt at kunne identificere kunden.

Vi indsamler og behandler kun personoplysninger, der er tilstrækkelige, relevante og begrænset til, hvad der er nødvendigt i forhold til et lovligt fastsat formål, og vi prioriterer at minimere mængden af personoplysninger. Vi kan dog også være forpligtet i henhold til dansk ret til at indsamle og behandle visse personoplysninger.

Vores indsamling og behandling af personoplysninger sker udelukkende i henhold til en kontrakt, et samtykke, en retlig forpligtelse eller på grundlag af legitime interesser, og i forbindelse med indsamlingen oplyser vi de registrerede personer herom, hvis vi har pligt hertil, herunder bl.a. om karakteren og omfanget af de indsamlede personoplysninger og formålet med behandlingen. Vi kontrollerer, at de personoplysninger, som vi behandler, ikke er urigtige eller vildledende, og vi sørger for at opdatere personoplysninger løbende.

Oplysninger om brug af hjemmesiden – herunder hvilke sider du besøger på hjemmesiden og din ip-adresse, opsamles i logfiler. Oplysningerne bruges til at forbedre oplevelsen af vores webside og tekniske fejlsøgning. Oplysningerne slettes automatisk efter 60 dage.

I nogle tilfælde kan vi have brug for at indhente og sammenstille personoplysninger fra tredjepart, eksempelvis offentlige myndigheder og private aktører. I så fald oplyser vi herom, hvis vi har pligt hertil, medmindre de registrerede personer allerede er bekendt med indsamlingen og behandlingen, eller de registrerede personers interesse i at blive orienteret herom må vige for afgørende hensyn til offentlige eller private interesser, eller der er tale om håndhævelse af civilretlige krav o. lign.

Vi har gennemført tekniske og organisatoriske foranstaltninger vedrørende fortrolighed og informationssikkerhed, der beskytter de indsamlede personoplysninger mod at blive tilintetgjort, gå tabt, ændret, uautoriseret offentliggjort, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem. Dette omfatter bl.a., at adgang til personoplysninger fysisk og systemmæssigt begrænses til de medarbejdere, som har et arbejdsrelateret behov for adgang hertil, og som har modtaget undervisning og instruktion i behandling af personoplysninger og er underlagt fortrolighed. Personoplysninger i fysisk form eller på bærbare datamedier opbevares aflåst, når de ikke er i brug, mens personoplysninger i digital form er beskyttet af adgangskontrol, personlige adgangskoder, backup-system samt opdaterede firewalls og antivirusbeskyttelse. Vi har også processer for håndtering af eventuelle sikkerhedsbrud og underretning herom til vores kunder, de registrerede personer og Datatilsynet.

Hvis vi videregiver personoplysninger, oplyser vi herom, hvis vi har pligt hertil, og indhenter eventuelt pligtigt samtykke. Vores underdatabehandlere skal også overholde vores sikkerhedskrav, og deres behandling af personoplysninger, som de modtager fra os, er også underlagt persondatalovgivningen. Såfremt vi anvender andre virksomheder til behandling af personoplysninger, indgår vi også databehandleraftaler, som nærmere regulerer virksomhedens behandling af personoplysninger på vores vegne. Vi kan dele dine personoplysninger med tilknyttede selskaber i Sinding Gruppen A/S-koncernen. I sådanne tilfælde skal disse tilknyttede selskaber overholde vores privatlivspolitik og sikkerhedskrav. Endelig kan vi også dele dine personoplysninger, som en del af en fælles transaktion, såsom en fusion eller salg af aktiver.

Vi overfører ikke personoplysninger, vi er dataansvarlige for, til behandling uden for EU og EØS eller til en international organisation, medmindre der foreligger et lovligt overførselsgrundlag, og i så fald vil der ske orientering herom forinden overførslen.

Såfremt vi får behov for at anvende personoplysninger til et andet formål end det, som personoplysningerne oprindeligt er indsamlet til, oplyser vi de registrerede personer herom og indhenter eventuelt pligtigt samtykke.

Vi sletter personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til indsamlingen og behandlingen af de pågældende personoplysninger. Opbevaringsperioden kan derfor variere afhængig af det konkrete formål, og kriterierne for sletning omfatter bl.a., hvor længe vi skal bruge de personlige oplysninger for at opfylde vores kontraktmæssige forpligtelser, og om vi er underlagt en forpligtelse til at opbevare oplysningerne i en vis periode i henhold til dansk ret, f.eks. bogføringslovgivningen.

Dine rettigheder

Du har ret til at få adgang til dine persondata. 
Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet. 
Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterialle rettigheder. 
Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vore kontaktoplysninger finder du øverst.

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtigheden består, og hvordan de kan rettes.
I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, skal du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

For nærmere oplysning om reglerne for behandling af personoplysninger kan vi henvise til persondatalovgivningen og Datatilsynets hjemmeside samt vores persondatapolitik for ansøgere til lejemål.

 

Kontakt os

Tlf: 86761414


Send email